Kvalitet & Miljö

Vårt miljöarbete blir allt viktigare och vi följer gällande föreskrifter och miljölagar.

Vi arbetar aktivt för en kontinuerlig minskning av miljöbelastningen i hela vår verksamhet och för att miljöaspekterna alltid skall beaktas. Miljöarbetet är en del av vår affärsverksamhet och förväntas även bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.

DWP har dialoger med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressanter för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Det löpande miljöarbetet inom DWP fokuseras på områden som energiförbrukning, val av leverantörer och produkter, entreprenader, projektering samt avfallshantering.

Vårt miljöledningssystem bygger på lång- och kortsiktiga miljömål.

Vi förbinder oss att uppfylla gällande lagstiftning och leva upp till omvärldens krav på vår verksamhet.

Kunder, medarbetare och vår omvärld skall ha förtroende för Karlaplans Plåtslageris miljöarbete nu och i framtiden.

Vår kvalitetspolicy

DWP Stockholm AB har en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar våra produkter såväl som våra tjänster.

För att uppnå detta skall vi i vår verksamhet verka för:

  • Att i våra anbud erbjuda rätt tjänster och kvalité efter önskad standard
  • Att ha en engagerad och ansvarsfull personal på arbetsplatserna
  • Att ha en nära och öppen dialog med såväl beställare som våra underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa rätt kvalité
  • Att hålla god ordning och säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser
  • Att leverera beställd produkt efter utlovad leveranstid
  • Att säkerställa och överlämna ett komplett och felfritt arbete med hjälp av egenkontroll
  • Att ständigt fokusera mot att förbättra och utöka kvalitet i företagets generella arbete